Vlierboomstraat 533

2564JG Den Haag

Bel voor een afspraak

06 497 242 26

Privacy Statement

Privacystatement VAN DALEN PEDICURE

De eenmanszaak VAN DALEN PEDICURE gevestigd te ‘s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 27160858, (hierna ook te noemen: “VAN DALEN PEDICURE” of “wij” of “ons”), verwerkt persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene(n)”).

VAN DALEN PEDICURE hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “AVG”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

1. Reikwijdte van dit privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:

 • Bezoekers van de website van VAN DALEN PEDICURE: www.pedicurevandalen.nl;
 • Personen die het contactformulier op de website van VAN DALEN PEDICURE hebben ingevuld;
 • Zakelijke relaties van VAN DALEN PEDICURE;
 • Gebruikers van de diensten van VAN DALEN PEDICURE;
 • Sollicitanten;
 • Alle overige personen die met VAN DALEN PEDICURE contact opnemen of van wie
  VAN DALEN PEDICURE persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de zzp’ers waar
  VAN DALEN PEDICURE mee samenwerkt;

VAN DALEN PEDICURE kan niet controleren of de bezoekers van haar website en/of de bezoekers van de door VAN DALEN PEDICURE gebruikte sociale media, minderjarig zijn en
adviseert personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige hebben om diens onlinegedrag te monitoren, zodat de gegevens van die minderjarigen niet door VAN
DALEN PEDICURE worden verwerkt.

Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 9 van dit
privacystatement.

2. Verwerkingsdoeleinden

VAN DALEN PEDICURE verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar diensten aan u te kunnen bieden. Dat betekent dat VAN DALEN PEDICURE in ieder geval persoonsgegevens verwerkt met als doel:

 • Het aangaan en uitvoeren van door u en VAN DALEN PEDICURE gesloten (zakelijke) overeenkomsten(-en), waaronder mede wordt verstaan het verzenden van
  declaraties/facturen;
 • Het voor u mogelijk maken om gebruik te maken van de diensten van VAN DALEN PEDICURE;
 • Het onderhouden van (klant-)contact, waaronder mede verstaan het eventueel verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht;
 • Het vergroten van het klantenbestand van VAN DALEN PEDICURE;
 • Het optimaliseren van de website van VAN DALEN PEDICURE: www.pedicurevandalen.nl;
 • Het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de website;
 • Het leveren van nazorg

3. Persoonsgegevens die worden verwerkt

VAN DALEN PEDICURE verwerkt alle persoonsgegevens die personen zelf aan VAN DALEN PEDICURE verstrekken. Dat kan zijn tijdens een (intake)gesprek, een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail) of gegevens die volgen uit een tussen u en VAN DALEN PEDICURE gesloten overeenkomst. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:

 • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • IP-adres van websitebezoekers;
 • Geboortedatum;
 • Organisatie en functie;
 • Financiële en administratieve gegevens;
 • Persoonsgegevens die VAN DALEN PEDICURE aantreft tijdens diens werkzaamheden binnen uw organisatie;
 • Alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan VAN DALEN PEDICURE ter beschikking wordt gesteld;

4. Grondslagen voor de verwerking

VAN DALEN PEDICURE verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw
  persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VAN DALEN PEDICURE rust, zoals de verplichting van VAN DALEN PEDICURE om een
  bepaalde financiële en administratieve gegevens bij te houden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VAN DALEN PEDICURE, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.

5. De plichten van de praktijk

VAN DALEN PEDICURE is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Pedicure van Dalen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de
  laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

6. Verwerkers en derden

VAN DALEN PEDICURE kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties en zzp’ers (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de
verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 2 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit VAN DALEN PEDICURE een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als VAN DALEN PEDICURE die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit privacystatement zijn omschreven.

Daarnaast kan VAN DALEN PEDICURE persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. VAN DALEN PEDICURE deelt in beginsel geen persoonsgegevens met andere (commerciële) organisaties.

VAN DALEN PEDICURE geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. In het geval dat er toch persoonsgegevens door VAN DALEN PEDICURE buiten de EER worden doorgegeven, dan worden die persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

VAN DALEN PEDICURE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

8. Bewaren van persoonsgegevens

VAN DALEN PEDICURE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. VAN DALEN PEDICURE hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst;
 • Administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na het eindigen van een overeenkomst;
 • Gegevens van sollicitanten: maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • Gegevens van bestaande klantrelaties: direct nadat zij verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, behoudens de gevallen waarin VAN DALEN PEDICURE die gegevens
  op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • Gegevens die bezoekers van de website op het klantencontactformulier achterlaten: 5 jaar na vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om
  vernietiging van die gegevens.
 • Medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw
  kinderen

9. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van PEDICURE VAN DALEN hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van
uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener
doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

10. Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.
Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens
toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te
doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

11. Website, cookies en social media

VAN DALEN PEDICURE maakt op dit moment geen gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om de statistieken van een website te analyseren door het gebruik van
analytische cookies. Het kan zijn dat in de toekomst Van Dalen Pedicure gebruik gaat maken van Google Analytics. In dat geval zal VAN DALEN PEDICURE Google Analytics privacy vriendelijk
ingesteld worden (anonimiseren van uw IP-adres) waardoor het gebruik van Google Analytics is uitgezonderd van de cookiewet. Voor het plaatsen van deze analytische cookies heeft VAN DALEN
PEDICURE geen toestemming nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt wel zelf het plaatsen van deze cookies weigeren via de instellingen van uw
browser.

12. Rechten en verzoeken

U hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin VAN DALEN
  PEDICURE die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
 • Het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
  aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met VAN DALEN PEDICURE door een e-mail te zenden aan:
info@pedicurevandalen.nl.

13. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier.

Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

14. Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

15. Wijzigingen privacystatement
VAN DALEN PEDICURE kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van PEDICURE VAN DALEN
gepubliceerd. VAN DALEN PEDICURE adviseert u daarom om met regelmaat de website van VAN DALEN PEDICURE te raadplegen.